Xây dựng Đảng
cẩm sơn kỷ niệm 70 năm thành lập đảng bộ
 

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG

ĐẢNG UỶ XÃ CẨM SƠN

*

Số 81-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Đảng bộ xã Cẩm Sơn (25/3/1949 – 25/3/2019)

-----

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chương trình công tác của Đảng bộ xã năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp ngày 03/01/2019 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã;

Xét đề nghị của Văn phòng Đảng ủy,

ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn gồm các đồng chí có tên sau

1.

Đ/c Vũ Văn Tuấn

- Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã

- Trưởng ban

2.

Đ/c Phạm Văn Nam

- Phó Bí thư TT Đảng ủy

- Phó ban TT

3.

Đ/c Phạm Văn Ngọ

- Phó Bí thư - CT UBND xã

- Phó ban

4.

Đ/c Trần Văn Miện

- ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

- Thành viên

5.

Đ/c Phạm Minh Tường

- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

- Thành viên

6.

Đ/c Lê Bá Thanh

- ĐUV, Chủ tịch UB MTTQ xã

- Thành viên

7.

Đ/c Trần Văn Từ

- ĐUV, Chỉ huy Trưởng quân sự xã

- Thành viên

8.

Đ/c Phạm Đức Quyền

- ĐUV, Văn phòng Đảng ủy xã

- Thành viên

9.

Đ/c Trần Thị Nhiện

- ĐUV, Chủ tịch Hội PN xã

- Thành viên

10.

Đ/c Nguyễn Hữu Hoan

- ĐUV, Bí thư Đoàn thanh niên xã

- Thành viên

11.

Đ/c Phạm Thị Hậu

- ĐUV, Tài chính – Kế toán

- Thành viên

12.

Đ/c Phạm Tiến Long

- Chủ tịch Hội CCB

- Thành viên

13.

Đ/c Phùng Văn Vụ

- Chủ tịch Hội Nông dân

- Thành viên

14.

Phạm Văn Hùng

- Bí thư chi bộ 2

- Thành viên

15.

Phạm Tiến Lý

- Bí thư chi bộ 3

- Thành viên

16.

Phạm Thị Then

- Bí thư chi bộ trường Mầm non

- Thành viên

17.

Nguyễn Đình Cửu

- Bí thư chi bộ trường THCS

- Thành viên

18.

Vũ Trọng Vịnh

- Bí thư chi bộ trường Tiểu học

- Thành viên

19.

Phạm Thị Ngoan

- Bí thư chi bộ Tram y tế

- Thành viên

Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch, nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã.

Điều 3: Văn phòng Đảng ủy, các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Lưu VPĐU.

TM/ ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Vũ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG

ĐẢNG UỶ XÃ CẨM SƠN

*

Số 82-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Cẩm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm

ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn (25/3/1949 – 25/3/2019)

-----

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chương trình công tác của Đảng bộ xã năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp ngày 03/01/2019 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã;

Xét đề nghị của Văn phòng Đảng ủy,

ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập 03 Tiểu ban phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn gồm:

1. Tiểu ban văn kiện các đồng chí có tên sau:

1.

Đ/c Vũ Văn Tuấn

- Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã

- Trưởng TB

2.

Đ/c Phạm Văn Nam

- Phó Bí thư TT Đảng ủy

- Phó TB TT

3.

Đ/c Phạm Văn Ngọ

- Phó Bí thư - CT UBND xã

- Phó T ban

4.

Đ/c Trần Văn Miện

- ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

- Thành viên

5.

Đ/c Phạm Minh Tường

- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

- Thành viên

6.

Đ/c Lê Bá Thanh

- ĐUV, Chủ tịch UB MTTQ xã

- Thành viên

7.

Đ/c Phạm Đức Quyền

- ĐUV, Văn phòng Đảng ủy xã

- Thành viên

8.

Đ/c Trần Nguyễn Thính

- Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Thành viên

2. Tiểu ban tổ chức; tuyên truyền; lễ tân gồm các đồng chí sau:

1.

Đ/c Phạm Văn Nam

- Phó Bí thư TT Đảng ủy

- Trưởng ban

2.

Đ/c Phạm Minh Tường

- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

- Phó ban TT

3.

Đ/c Trần Nguyễn Thính

- Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy

- Phó ban

4.

Đ/c Lê Bá Thanh

- ĐUV, Chủ tịch UB MTTQ xã

- Thành viên

5.

Đ/c Trần Thị Nhiện

- ĐUV, Chủ tịch Hội Phu nữ

- Thành viên

6.

Đ/c Phạm Đức Quyền

- ĐUV, Văn phòng Đảng ủy

- Thành viên

7.

Đ/c Nguyễn Hữu Hoan

- ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên

- Thành viên

8.

Đ/c Phạm Tiến Long

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Thành viên

9.

Đ/c Phùng Văn Vụ

- Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Thành viên

10.

Đ/c Lê Bá Đông

- Công chức VHXH xã

- Thành viên

11.

Đ/c Phạm Tiến Đỉnh

- Chủ tịch Hội người cao tuối

- Thành viên

12.

Đ/c Trần Nguyễn Văn

- VP UBND xã, Phó BT Đoàn xã

- Thành viên

13.

Đ/c Phạm Thị Kim Liên

- Nhân viên Đài truyền thanh

- Thành viên

14.

Đ/c Nguyễn Đình Cửu

- Hiệu Trưởng trường THCS

- Thành viên

15.

Đ/c Vũ Trọng Vịnh

- Hiệu Trưởng trường Tiểu học

- Thành viên

16.

Đ/c Phạm Thị Then

- Hiệu Trưởng trường Mầm non

- Thành viên

3. Tiểu ban vật chất và an ninh trật tự gồm các đồng chí có tên sau:

1.

Đ/c Phạm Văn Ngọ

- Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

- Trưởng TB

2.

Đ/c Phạm Minh Tường

- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

- Phó TB TT

3.

Đ/c Trần Văn Miện

- ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

- Phó TB

4.

Đ/c Trần Văn Từ

- ĐUV, Chỉ huy Trưởng Quân sự

- Thành viên

5.

Đ/c Phạm Quang Hóa

- Trưởng Công an xã

- Thành viên

6.

Đ/c Phạm Đức Quyền

- ĐUV; Văn phòng Đảng ủy

- Thành viên

7.

Đ/c Trần Nguyễn Văn

- Văn phòng HĐND - UBND xã

- Thành viên

8.

Đ/c Phạm Thị Hậu

- ĐUV, Công chức TC-KT

- Thành viên

9.

Đ/c Phạm An Tuyền

- Công chức Văn hóa – xã hội

- Thành viên

10.

Đ/c Phạm Văn Thuận

- Công chức Địa chính, xây dựng

- Thành viên

11.

Đ/c Phạm Bình Định

- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX

- Thành viên

12.

Đ/c Phạm Văn Hùng

- Phó CT UBMTTQ, T Ban TTND

- Thành viên

13.

Đ/c Phạm Thị Ngoan

- Trạm Trưởng y tế xã

- Thành viên

Điều 2: Các Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban; tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, cụ thể như sau:

- Tiểu ban văn kiện: Xây dựng các văn kiện, nội dung, kịch bản tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã.

- Tiểu ban tổ chức; tuyên truyền; lễ tân: Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã; tổ chức Lễ kỷ niệm; trang trí khánh tiết, giấy mời, tài liệu, đón tiếp đại biểu, tổ chức văn nghệ chào mừng.

- Tiểu ban vật chất và an ninh trật tự: Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho buổi lễ, chuẩn bị quà tặng cho đại biểu; kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm và công tác an ninh trật tự trước, trong và sua Lễ kỷ niệm.

Điều 3: Văn phòng Đảng ủy, các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Lưu VPĐU.

TM/ ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Vũ Văn Tuấn

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM SƠN

*

Số 44-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cẩm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn

 (25/3/1949 – 25/3/2019)

-----

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 03/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (25/3/1949 – 25/3/2019)

Đảng ủy xã Cẩm Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm khơi dậy và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ, qua đó nâng cao lòng tự hào, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới.

2. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất l­­ượng và hiệu quả trong lao động, học tập, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Các hoạt động kỷ niệm đ­ược tổ chức vui tươi, trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

II. YÊU CẦU

1. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, là nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2019. Các chi bộ cần tập trung tuyên truyền quá trình lịch sử, đấu tranh và phát triển của Đảng bộ trong 70 năm qua. Nhằm giáo dục tinh thần cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng bộ trong 70 năm qua và những năm tiếp theo.

2. Các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tìm hiểu 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, đồng thời viết bài hoặc suy nghĩ của mình gửi về Ban tổ chức để buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã.

B. NỘI DUNG

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

- Lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ xã Cẩm Sơn qua 70 năm xây dựng và phát triển.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gắn với việc thực hiện 9 Đề án của huyện và các nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2019.

- Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn xã.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, đưa tin tuyên truyền trực quan sinh động như kẻ vẽ khẩu hiệu, pano, áp phích tại khu trung tâm xã, các Nhà văn hóa thôn, các khu vực tập thể; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tập trung trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm.

2. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã.

- Tổ chức đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà đại diện một số gia đình đảng viên có tuổi Đảng cao, gia đình chính sách, người có công tại xã.

- Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn (25/3/1949 – 25/3/2019)!

 - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ xã Cẩm Sơn trong sạch, vững mạnh!

- Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Sơn ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

II. ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của xã năm 2019.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM

1. Thời gian: Từ 7h30’ - 11h30’, ngày 17/3/2019 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

1- Đón tiếp đại biểu, tặng hoa chúc mừng

2- Văn nghệ chào mừng

3- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình buổi lễ

4- Lãnh đạo Tỉnh, Huyện tặng hoa chúc mừng

5- Đọc diễn văn kỷ niệm

6- Lãnh đạo Huyện uỷ phát biểu ý

7- Phát biểu cảm tưởng của thế hệ trẻ

8- Đảng viên lão thành phát biểu

9- Lãnh đạo Đảng uỷ xã phát động phong trào thi đua và bế mạc Lễ kỷ niệm.

V. THÀNH PHẦN DỰ VỀ DỰ LỄ KỶ NIỆM

1. Đ/c Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách huyện

2. Ban Thường vụ Huyện uỷ

3. Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ

4. Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; trưởng các đoàn thể, trưởng các phòng, ban, ngành UBND huyện

5. Các đồng chí cán bộ lão thành; các đồng chí nguyên lãnh đạo sở, ban, ngành Tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện là người con quê hương; các đồng chí cán bộ hưu xã.

6. Lãnh đạo các xã trong cụm (Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã: Kim Giang, Thạch Lỗi)

7. Lãnh đạo các xã Cẩm Văn; Đức Chính.

8. Những người con công tác ở xa quê hương, các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ Quốc; các doanh nghiệp.

9. Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy xây dựng và lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch kỷ niệm; thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban phục vụ lễ kỷ niệm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, thành viên các Tiểu ban; báo cáo kế hoạch với Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn (25/3/1949 – 25/3/2019).

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu, giúp Đảng uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong dịp kỷ niệm.

3. UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các Tiểu ban Lễ kỷ niệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. (Báo cáo BTV, BCH Đảng bộ vào tháng 02/2019).

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về truyền thống 70 năm lịch sử Đảng bộ xã; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng trong dịp kỷ niệm.

5. Văn phòng Đảng ủy tham mưu rà soát danh sách mời các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các Tiểu ban Lễ kỷ niệm tham mưu giúp Đảng ủy tổng hợp dự trù kinh phí, đề xuất quà tặng đại biểu, các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm, gửi giấy mời, chuẩn bị nội dung chương trình Lễ kỷ niệm.

6. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy chủ động triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các Chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy chi bộ triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (để b/c),

- BTG Huyện ủy (để b/c),

- Các đ/c Đảng uỷ viên,

- MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã,

- Các chi bộ trực thuộc,

- L­­ưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Vũ Văn Tuấn

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG

ĐẢNG ỦY XÃ CẨM SƠN

*

Số 44-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cẩm Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn

 (25/3/1949 – 25/3/2019)

-----

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 65-NQ/ĐU, ngày 03/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (25/3/1949 – 25/3/2019)

Đảng ủy xã Cẩm Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm khơi dậy và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về truyền thống 70 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ, qua đó nâng cao lòng tự hào, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới.

2. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất l­­ượng và hiệu quả trong lao động, học tập, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Các hoạt động kỷ niệm đ­ược tổ chức vui tươi, trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

II. YÊU CẦU

1. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, là nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2019. Các chi bộ cần tập trung tuyên truyền quá trình lịch sử, đấu tranh và phát triển của Đảng bộ trong 70 năm qua. Nhằm giáo dục tinh thần cách mạng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng bộ trong 70 năm qua và những năm tiếp theo.

2. Các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tìm hiểu 70 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, đồng thời viết bài hoặc suy nghĩ của mình gửi về Ban tổ chức để buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và ý nghĩa trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã.

B. NỘI DUNG

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

- Lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ xã Cẩm Sơn qua 70 năm xây dựng và phát triển.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, gắn với việc thực hiện 9 Đề án của huyện và các nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2019.

- Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn xã.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, đưa tin tuyên truyền trực quan sinh động như kẻ vẽ khẩu hiệu, pano, áp phích tại khu trung tâm xã, các Nhà văn hóa thôn, các khu vực tập thể; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tập trung trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm.

2. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã.

- Tổ chức đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà đại diện một số gia đình đảng viên có tuổi Đảng cao, gia đình chính sách, người có công tại xã.

- Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn (25/3/1949 – 25/3/2019)!

 - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ xã Cẩm Sơn trong sạch, vững mạnh!

- Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Sơn ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

II. ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; đảm bảo an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của xã năm 2019.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM

1. Thời gian: Từ 7h30’ - 11h30’, ngày 17/3/2019 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã

IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

1- Đón tiếp đại biểu, tặng hoa chúc mừng

2- Văn nghệ chào mừng

3- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình buổi lễ

4- Lãnh đạo Tỉnh, Huyện tặng hoa chúc mừng

5- Đọc diễn văn kỷ niệm

6- Lãnh đạo Huyện uỷ phát biểu ý

7- Phát biểu cảm tưởng của thế hệ trẻ

8- Đảng viên lão thành phát biểu

9- Lãnh đạo Đảng uỷ xã phát động phong trào thi đua và bế mạc Lễ kỷ niệm.

V. THÀNH PHẦN DỰ VỀ DỰ LỄ KỶ NIỆM

1. Đ/c Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách huyện

2. Ban Thường vụ Huyện uỷ

3. Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ

4. Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; trưởng các đoàn thể, trưởng các phòng, ban, ngành UBND huyện

5. Các đồng chí cán bộ lão thành; các đồng chí nguyên lãnh đạo sở, ban, ngành Tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện là người con quê hương; các đồng chí cán bộ hưu xã.

6. Lãnh đạo các xã trong cụm (Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã: Kim Giang, Thạch Lỗi)

7. Lãnh đạo các xã Cẩm Văn; Đức Chính.

8. Những người con công tác ở xa quê hương, các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ Quốc; các doanh nghiệp.

9. Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy xây dựng và lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch kỷ niệm; thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban phục vụ lễ kỷ niệm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, thành viên các Tiểu ban; báo cáo kế hoạch với Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Cẩm Sơn (25/3/1949 – 25/3/2019).

2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu, giúp Đảng uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyên truyền, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong dịp kỷ niệm.

3. UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các Tiểu ban Lễ kỷ niệm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. (Báo cáo BTV, BCH Đảng bộ vào tháng 02/2019).

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về truyền thống 70 năm lịch sử Đảng bộ xã; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng trong dịp kỷ niệm.

5. Văn phòng Đảng ủy tham mưu rà soát danh sách mời các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, các Tiểu ban Lễ kỷ niệm tham mưu giúp Đảng ủy tổng hợp dự trù kinh phí, đề xuất quà tặng đại biểu, các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm, gửi giấy mời, chuẩn bị nội dung chương trình Lễ kỷ niệm.

6. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy chủ động triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các Chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy chi bộ triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ (để b/c),

- BTG Huyện ủy (để b/c),

- Các đ/c Đảng uỷ viên,

- MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã,

- Các chi bộ trực thuộc,

- L­­ưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Vũ Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các bài liên quan
học tập nghị quyết (27/01/2018)
công tác xây dựng Đảng (31/08/2017)
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (16/01/2017)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay49 
 Hôm qua120
 Tuần này507 
 Tất cả41209 
IP: 3.235.181.103