Xây dựng Đảng
Thường trực huyện ủy cẩm giàng làm việc với đảng ủy cẩm sơn về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019
 

Thường trực  huyện ủy Cẩm Giàng làm việc với đảng ủy xã Cẩm Sơn chỉ đạo nhiệm vụ chính trị năm 2019

ngày 6 tháng 3 năm 2019

Thường trực huyện ủy , lãnh đạo HĐND ,UBND làm việc với

đ ảng ủy xã cẩm sơn nghe báo cáo kết quả nhiệm vụ xây dựng đảng , phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc  phòng, quân sự địa phương, c ông t ác x ây d ựng đ ảng năm 2018 nhiệm vụ năm 2019, báo cáo xây dựng nông thôn mới nâng cao.

về dự chỉ đạo hội nghị đại biểu huyện có các đồng chí

Đồng chí: Trần Văn Hảo tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy.

Đồng chí: Phùng Ngọc Tân phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí: Trịnh Ngọc Thành phó bí thư chủ tịch UBND huyện

Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND ,UBND. Các ban xây dựng đảng , đồng chí thường vụ phụ trách khu , huyện ủy phụ trách xã, đại diện các ngành  quân sư, công an,kinh tế hạ tầng, Tài nguyên Môi trường  văn phòng huyện ủy, văn phòng HĐND-UBND huyện cẩm giàng

Đại biểu xã có các đồng chí trong BCH đảng ủy thường trực HĐND, UBND, MTTQ, cac ban ngành đoàn thể, các bộ công chức xã họi nghị nghe đại diện đảng ủy xã cẩm sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng năm 2018,  nhiệm vụ năm 2019 , các đồng chí trong thường vụ đ ảng ủy bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm năm 2109 những khó khăn cần huyện và các cáp hộ trợ để thực hiện hoàn thành nhiệm vu chính trị năm 2019.

Và các đại biểu đại diện phòng  kinh tế  hạ tầng nông nghiệp, tài chính, MTTQ và đồng chí phùng ngọc tân  phó bí thư thường trực đồng chí trịnh ngọc thành phó bí thư , chủ tịch UBND huyện phát biểu làm rõ các nội dung cẩm sơn báo cáo

   Đồng chí bí thư huyện ủy kết luận

thống nhất báo cáo đánh giá kết quả mà đảng bộ nhân dân xã cẩm sơn đã đạt được năm 2108 biểu dương thành tíc tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu năm 2108, yêu cầu làm rõ hơn nhiệm  vụ chính trị của năm 2019 đó là tiếp tục duy trì nhiệm vụ công tác xây dựng đảng MTTQ đoàn thể , các chi bộ, chính quyền  hoàn thành tốt nhiệm  vụ

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ thực hiện tốt nghị quyết TW6,7,8 khóa XII và đề án 01 của tỉnh ủy hai dương ..

thực hiệ tốt nêu gương theo nghị quyết T W  của cán bộ đẩng viên

đẩy mạnh kết nạp đảng viên mới rà soát đảng viên không đủ tư cách đưa ra khỏi đảng là tăng cường sức chiến đấu v à l àm trong sạch tổ chưc đảng.

lãnh đạo MTTQ , các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  phát triển Kinh tế, xã  hội  tập trung tuyên truyền, quan lý sản xuất,quảng bá xây dựng thương hiệu vùng rau an toàn hiệu quả kinh tế  duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, đẩy mạnh nâng cao tiêu chi xây dựng nông thôn  mới nâng cao phấn đấu đạt năm2109 tăng cường cải  cách hành chính, thủ tục hành chính nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, chất lượng tiếp công  dân và giải quyết đơn thư

tăng cường công tác quản lý đất đai xây dựng giao thông vệ sinh môi trường nông thôn

đẩy mạnh hoạt đ ộng văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hoạt động nhà văn hóa trung tâm văn hóa và các thiết chế văn hoá giữ vững danh hiệu 3/3 làng văn hóa  quảng bá tuyên truyền khu di tích quốc gia đặc biệt chùa giám hướng đến trở thành du lịch văn hóa tâm linh, chữa bệnh.

giữ vững danh hiệu 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia nâng chuẩn trường Tiểu học đạt mức độ 2, yte Gi ữ v ững  x ã chu ẩ n y t ế giai đo ạn 2016-2020 ph ấn  đ ấu c ẩm s ơn ho àn thành x ã

nông th ôn m ới n âng cao năm 2019.

v ề s át nh ập đ ơn v ị h ành ch ính  đ ồng ch í b í th ư ch ỉ đao tuy ên truy ền c án b ộ nh ân d ân th ực hi ện t ốt

nghị quyết  18 kh óa 12 v à nghị quy ết 37 c ủa b ộ ch ính tr ị  đ ề án cu ả t ỉnh huy ện.

ti ếp thu ý ki ến chỉ đ ạo c ủa đ ồng chí b í thư huy ện ủy v à đo àn công tác đồng chí bí  thư đảng ủy ti ếp thu cám ơn hứa quyết tâm thực hiện ngh ị  quyết các cấp   phấn đấu  đ ưa c ẩm sơn hoàn thành th ôn m ới nâng cao n ăm 2109 l ập th ành t ích ch ào m ừng 70 n ăm ng ày th ành l âp đ ảng b ộ x ã c âm s ơn th ực hi ện th áng l ợi ngh ị quy ết đ ại h ội đ ảng bộ lần th ứ 24 ngh ị quy ết H ĐN kh óa 19 x ây d ựng qu ê h ư ơng cẩm sơn

giàu đẹp văn minh
CTV:  V Ũ V ĂN TU ẤN

 

 

 

  
Các bài liên quan
cẩm sơn kỷ niệm 70 năm thành lập đảng bộ (22/02/2019)
học tập nghị quyết (27/01/2018)
công tác xây dựng Đảng (31/08/2017)
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 (16/01/2017)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay52 
 Hôm qua120
 Tuần này510 
 Tất cả41212 
IP: 3.235.181.103