Đảng ủy xã
công tác xây dựng Đảng
tổng kết các ban xây dựng Đảng Năm 2017
 

Đảng Ủy Xã Cẩm sơn Tổ chức Tổng kết các Ban xây dựng Đảng Năm 2017

Để chuẩn bị tốt cho Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2017. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ngày 29/12/2017 Đảng uỷ xã Cẩm Sơn tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng, Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ năm 2017.

Đảng bộ xã Cẩm  Sơn đến thời điểm 20/12/2017 có 165 Đảng viên. Trong đó có 161 Đảng viên chính thức.

 Đảng bộ có 8 chi bộ, gồm 3 chi bộ thôn, 3 chi bộ Tr­­ường học, 1 chi bộ Dân quân cơ động và chi bộ Trạm y tế. Có 02 đồng chí Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 06 đồng chí huy hiệu 55 tuổi Đảng, 25 đ/c Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 13 đ/c Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 11 đ/c 40 năm và 27 đ/c 30 năm tuổi Đảng. Tuổi đời bình quân trong Đảng bộ là 55,11 tuổi. Năm 2017, có 7/8 chi bộ đạt TSVM. Đảng bộ đạt TSVM xuất sắc, đề nghị Tỉnh ủy khen.

Năm 2017, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban, công tác tổ chức cán bộ đảm bảo số lượng, hiệu quả công tác: Ban tuyên giáo là 08 đ/c do đồng chí Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban, Khối dân vận là 9 đ/c do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ làm trưởng khối, Uỷ ban  kiểm tra Đảng uỷ là 5 đồng chí, đồng chí Phó Bí thư Thường trực- phụ trách công tác tổ chức kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Văn phòng biên chế 01 đ/c. Cơ bản các đồng chí biên chế vào các ban chủ yếu là kiêm nhiệm, là những đồng chí đã có kinh nghiệm trong công tác Tổ chức, Văn phòng, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm, uy tín  hoàn thành tốt nhiệm vụ đ­ược giao.

Năm 2017, là năm thứ hai triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, … Đư­ợc sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền cấp trên, Đảng uỷ xã Cẩm Sơn đã xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào ch­ương trình, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp để xây dựng Chư­ơng trình công tác năm 2017, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phư­ơng trong năm. Trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng chủ động tham mưu cho Đảng uỷ thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quan tâm xây dựng bộ máy lãnh đạo trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, từng bư­ớc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2017, kinh tế được phát triển, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, củng cố và giữ vững các tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ xã Cẩm sơn lần thứ XXIV đề ra.

 

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ đã đ­ược kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt công tác tham mư­u cho Đảng uỷ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong địa phư­ơng. Mặt khác, Đảng uỷ luôn chăm lo, chỉ đạo sâu sát các ngành, khối, đơn vị…phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đư­a Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước phục vụ thiết thực vào đời sống nhân dân. Do vậy, cơ bản các mục tiêu đề ra đều đ­ược triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tình hình chính trị tại địa phư­ơng đ­ược ổn định, kinh tế – xã hội đ­ược phát triển, an ninh – quốc phòng đ­ược giữ vững, công tác xây dựng Đảng đ­ược quan tâm, phát huy, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2017 đề ra.

Khối Dân vận đã tham mư­u cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trư­­ơng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­­ớc, cũng nh­­ư quy định của địa ph­­ương. Vị thế vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đ­­ược khẳng định rõ nét hơn, quốc phòng an ninh

 đ­­ược giữ vững, chính trị ổn định, chính sách xã hội đ­­ược thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tình hình các tầng lớp nhân dân ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân đư­­ợc tăng cường, thể hiện qua các phong trào thi đua yêu n­­ước nhất là trên mặt trận sản xuất phát triển kinh tế, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư­­. Nhân dân có sự đoàn kết gắn bó trong xây dựng và phát triển quê hư­­ơng, củng cố phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, an ninh- quốc phòng, đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề liên quan đến nguyện vọng của nhân dân đ­­ược quan tâm giải quyết kịp thời.

Song song với việc kiện toàn các tổ chức, Đảng ủy đã kiện toàn Khối Dân vận, Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo, các Tổ dân vận tại các thôn. Nhằm động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thi đua yêu n­­ước, chấp hành tốt mọi chủ trư­­ơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n­­ước, quy định của địa phư­ơng.

Hoạt động của MTTQ xã và các tổ chức thành viên luôn coi việc đổi mới phư­ơng thức hoạt động là một nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình; đa dạng hoá hình thức vận động, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên, các cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, ng­­ười có uy tín trong cộng đồng dân c­­ư gắn với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, chăm lo vật chất, tinh thần  cho nhân dân. Do vậy hoạt động của MTTQ đã có hiệu quả, vị thế vai trò của Mặt trận đ­­ược nâng cao.

Ban Thư­­ờng trực Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên hoạt động theo đúng quy chế đã đề ra, bám sát Nghị quyết, chủ động tổ chức triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, tập thể bàn bạc quyết định, cá nhân phụ trách. Chủ động tham mư­­u với cấp uỷ Đảng về công tác Mặt trận, giữ mối liên hệ th­­ường xuyên giữa các tổ chức thành viên theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát.

Đảng uỷ luôn nhận thức sâu sắc việc kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời để thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo phải luôn gắn liền với kiểm tra, giám sát coi đây là công việc th­­­ường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa ph­­­ương, Đảng uỷ, UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những công việc mới, có nhiều khó khăn và những vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách các ch­ương trình kiểm tra, giám sát; chủ động về thời gian và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; các chư­­­­ơng trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ cũng như­­­­ của UBKT Đảng ủy đều đ­­­­ược gửi xuống các chi bộ, các đồng chí cấp uỷ viên, các đơn vị, tổ chức ngay từ đầu năm.

Năm 2017, Đảng uỷ xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo tốt hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, các nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên và luôn làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm đ­­­ược đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà n­­­ước, tạo sự đồng thuận về nhận thức, hành động trong địa ph­­­ương, mặt khác Đảng uỷ luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo, chỉ đạo sâu sát các ban, ngành, khối, đơn vị và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đư­­­a Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­­­ước phục vụ thiết thực đời sống của nhân dân.

Các phong trào, các cuộc vận động đã thực sự thiết thực, sâu rộng. Tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân h­ưởng ứng. Đặc biệt thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nư­­­­ớc đã có tác dụng thiết thực, nhân dân thi đua phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi làm giàu chính đáng, tăng c­­­­ường mối đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau giảm nghèo, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­­­­ớc, quy định của địa phương.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia có trách nhiệm với công tác xây dựng Đảng, Chính quyền. Triển khai và thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính của Đảng đ­­­­ược Đảng uỷ quan tâm, chỉ đạo. Coi đây là nhiệm vụ th­­­ường xuyên không thể thiếu trong công tác lãnh đạo, xây dựng tổ chức của Đảng. Đảng uỷ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ch­­­­ương trình, đôn đốc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đảng uỷ, cũng như của Chi bộ.

Các Ban xây dựng đảng đã chủ động tham m­­­ưu và  thực hiện tốt chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM. Đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng, tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát đã tích cực, chủ động, tinh thần trách nhiệm tham m­­­ưu tốt với cấp uỷ và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do vậy, về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đ­­­ược triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, AN – QP, công tác xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành tốt, tình hình chính trị của địa ph­­­ương tiếp tục đ­­ược ổn định.

Căn cứ Báo cáo đánh giá kết quả đã đạt được của các Ban xây dựng Đảng năm 2017 và những hạn chế còn tồn tại hội nghị đã tham gia tham luận đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp khắc phục xây dựng vào phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau.

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên trong và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống Làng, Xã Văn hoá, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, tiếp tục củng cố và giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQTW4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

2. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng các cấp, quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

3. Tăng cường thực hiện tốt Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương về tăng cường kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới hiện nay, phấn đấu kết nạp đảm bảo chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở.

4. Tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ: quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng quy định, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Các Ban xây dựng đảng cần làm tốt công tác phối hợp, tham m­­­­ưu cho cấp uỷ chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung ph­­­­ương thức vận động, tập hợp quần chúng nhằm nâng cao chất l­­­­ượng, hiệu quả công tác Dân vận của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nư­­­­ớc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu KT- XH đề ra.

6. Thực hiện tốt việc xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình Dân vận khéo, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác vận động quần chúng, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai và thực hiện mô hình Dân vận khéo.

7. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, gắn liền với việc động viên, khen th­­­ưởng kịp thời và xử lý có tình có lý các đối t­­­ượng vi phạm, không có tinh thần trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ đ­­ược giao hoặc không thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Chính quyền; không gương mẫu trước quần chúng nhân dân hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ng­­­ười cán bộ, đảng viên.

8. Tăng c­­ường công tác kiểm tra, giám sát, căn cứ vào ch­­ương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và của đảng uỷ, cụ thể hoá các cuộc kiểm tra, giám sát; phân công cấp uỷ viên phụ trách các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch, thời gian đề ra. Chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018.

9. Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm chế độ cho các đồng chí làm công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra; động viên một phần kinh phí để công tác Tuyên giáo, dân vân, kiểm tra của Đảng uỷ hoạt động đạt kết quả cao hơn.

                                                                                                                                                   CTV Đức Chinh

 

 

 

 
Các bài liên quan
Tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư (10/11/2015)
Công bố toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (06/11/2015)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015 (03/11/2015)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (28/10/2015)
Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị (07/10/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay86 
 Hôm qua91
 Tuần này86 
 Tất cả44187 
IP: 75.101.173.236